Paste your Google Webmaster Tools verification code here
خانه تحقیق دانلود تحقیق هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس cdi
0

دانلود تحقیق هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس cdi

0

دانلود تحقیق هنجاریابی

تحقیق هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر که در سال تحصیلی 83 – 84 بر روی دانش اموزان دختر و پسر شهرستان تربت حیدریه صورت گرفت به عنوان یک پزوهش ارزشمند در زمینه افسردگی و هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریا کواس صورت گرفت که نتایج آن تا به امور قابل استناد بوده است.

دانلود تحقیق هنجاریابی پرسشنامه ماریاکواسcdi

تحقیق فوق به حمت سرکار خانم اکرم فکری صورت گرفته است تحقیق هنجاریابی پرسشنامه ماریاکواس cdi در شهرستان تربت حیدریه و بر روی دانش اموزان دختر و پسر این شهرستان و به منظور هنجاریابی و بررسی میزان افسردگی دانش اموزان صورت گرفت که نتایج قابل تاملی را نیز در پی داشت سرکار خانم اکرم فکری در تهیه این تحقیق به دنبال هنجاریابی وعوامل تاثیر گذار در افسردگی دانش اموزان دختر و پسر بود در این تحقیق ارزشمند از پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکواس به عنوان یک معیار سنجش در تعیین میزان افسردگی دانش آموزان استفاده شد.

تحقیق هنجاریابی پرسشنامه ماریاکواس کودکان cdi

این تحقیق با نگارش دقیق و بهره گیری از عنوان بندی، صفحه بندی و نگارش بدون غلط بسیار روان و شیوا در این وبسایت که از سابقه ده ساله در ارائه مقالات تحقیق، پایان نامه و فایل های پژوهشی برخوردار است ارائه شده و در اختیار شما دانشجویان و محققین گرامی قرار می گیرد.

مشخصات تحقیق هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریاکواس cdi

عنوان :

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس cdi بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83

جامعه آماری :

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83 که در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از این تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر که در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.

نمونه :

گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که 248 نفر از آنها دختر و 252 نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند

ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :

index  پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس  2 ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه

یافتهای پژوهشی :

index آیا آزمون افسردگی ماریا کواس cdi از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون 59 / 0 بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.

index  آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی 52 / 0 بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

دانلود تحقیق ماریاکواس

‹‹  فهرست مطالب  ››

فصل اول : طرح تحقیق

index مقدمه  :

index بیان مسئله :

index اهمیت پژوهش :

index اهداف تحقیق :

index اهداف کلی :

index تعاریف نظری  واژه‌ها و مفاهیم :

index تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم :

index سؤالات تحقیق  :

index فرضیه‌های تحقیق :

index فصل دوم : پیشینه پژوهش

index مقدمه :

index سلامتی و تعریف آن :

index عوامل تأثیرگذار بر سلامت:

index انواع سلامتی :

index سلامت روانی و تعریف آن :

index عوامل موثر بر سلامت روانی :

index اختلالات روانی و تعریف آن :

index تاریخچه بررسی اختلالات روانی  :

index طبقه بندی اختلالات روانی :

index اختلالات خلقی و تعریف آن :

index تاریخچه بررسی اختلالات خلقی :

index طبقه بندی اختلالات خلقی :

index اختلالات افسردگی :

index اختلالات دو قطبی :

index اختلال افسردگی و تعریف آن :

index نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی :

index نظریه زیست شناختی :

index نظریه روان پویایی :

index نظریه یادگیری :

index نظریه شناختی :

index علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی :

index سبب شناسی اختلال افسردگی :

index انواع افسردگی :

اindex ختلال افسردگی و سن :

index اختلال افسرگی و جنس :

index روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان :

index انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی :

index پرسشنامه افسردگی کودکان CDI

index پرسشنامه افسردگی بک

index مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) :

index آزمون و تعریف آن :

index سابقه تاریخی آزمونهای روانی :

index ویژگیهای آزمونهای روانی :

الف ) ویژگیهای اصلی :

الف ) روش باز آزمایی :

ب ) روش فرمهای همتا یا موازی :

ج ) روش دو نیمه کردن آزمون :

د ـ روش کودر ـ ریچاردسون :

الف ) روایی محتوا :

ب ) روایی صوری یا ظاهری :

ج ) روایی ملاکی :

د ) روایی سازه :

index حساسیت یا ظرافت تشخیص :

ب ) ویژگیهای فرعی :

index مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن :

index انواع نرم یا هنجار :

index هنجارهای سنی:

index هنجارهای کلاسی:

index  هنجارهای رتبه درصدی :

index ـ هنجار مربوط به نمرات معیار :

index پژوهشهای خارجی :

index پژوهشهای داخلی :

فصل سوم : روش تحقیق

index مقدمه :

index روش تحقیق :

index جامعه آماری :

index نمونه و روش نمونه گیری :

index روش اجرای تحقیق :

index ابزارهای گرد آوری اطلاعات :

index روایی و پایایی آزمون ماریاکواس :

index روایی و پایائی آزمون افسردگی بک :

index روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش :

index سؤالات پژوهش :

index فرضیه‌ها پژوهش :

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

index مقدمه :

index محاسبه پایایی آزمون :

index تحلیل نتایج :

index محاسبه روایی آزمون :

index فرضیه اول :

index فرضیه دوم :

index فرضیه سوم :

index اداری..

index فرضیه چهارم :

index فرضیه پنجم :

index فرضیه ششم :

index فرضیه هفتم :

index فرضیه هشتم :

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

index مقدمه :

index بحث و نتیجه گیری :

index پیشنهادات..

index پیشنهادات کاربردی :

index پیشنهادات پژوهشی :

index محدودیت‌ها :

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ

وبسایت ” آرت پرشین” با سابقه 10 ساله

تحقیق هنجاریابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکواس cdi ارائه شده در این وبسایت، بی شک از بالاترین کیفیت ممکن در نگارش و گرداوری به صورت حرفه ای برخوردار است این تحقیق نامه به احتمام سرکار خانم اکرم فکری تهیه شده و به عنوان یک تحقیق مستند و ارزشمند در اختیار شما دانش جویان و محققین گرامی و با قیمتی بسیار مناسب قرار می گیرد.

قیمت تحقیق هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریاکواس

5900 تومان

خرید تحقیق هنجاریابی پرسشنامه کودکان ماریاکواس cdi

برای خرید این تحقیق می توانیدبا کلیک بر روی تصویر زیر به درگاه مستقیم و ایمن بانک ملت متصل شده و هزینه 5900 تومانی آن را بدون افزوده شدن ارقامی مانند مالیات و یا ارزش افزوده که در اکثر سایتها مرسوم هستند پرداخت نمایید.

RIAL 59,000 – اضافه به سبد خرید

بلافاصله پس از پرداخت هزینه، فایل تحقیقدر اختیار شما قرار خواهد گرفت و به ایمیل ثبت شده شما در هنگام پرداخت هزینه، نیز ارسال خواهد شد.

درصورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت، دانلود و دریافت فایل می توانید با شماره تلفن دفتر وبسایت ” آرت پرشین ” تماس برقرار نمایید.

05137581011      چهار خط

رمز پرونده
artpersian.com
02-newstube-banner-728×90

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Close